Què és Sealight?

SEALIGHT té un format de prova cicloturista individual.

Una prova tipus raid de bicicleta de muntanya per etapes.

Reglament Sealight MTB Trail 2017

*ATENCIÓ: l’organització pot publicar annexos a aquest reglament que el complementin o el modifiquin amb caràcter retroactiu.

Sealight MTB Trail és una prova cicloturista per etapes de 2 dies. En endavant ens referirem a aquesta com a “SEALIGHT”.

SEALIGHT està organitzada pel CLUB ESPORTIU BIKE CATALUNYA.

Els participants han de ser majors de 18 anys, des del primer dia de la prova.

Tota persona inscrita a SEALIGHT ha d’estar en possessió d’una llicencia ciclista que inclogui una assegurança amb cobertura d’assistència sanitària per accidents i de responsabilitat civil en la pràctica del mountain bike en territori espanyol i francès. Per assegurar-se de que la llicència està coberta, es demanarà que els participants aportin un document acreditatiu de la seva federació. L’organització verificarà en el moment de l’acreditació la possessió d’aquesta llicència. No s’acceptarà prendre la sortida de SEALIGHT a cap persona inscrita que no estigui coberta per una llicència del tipus indicat.

Els participants hauran de disposar d’una forma física adequada, assumint sota la seva responsabilitat les seves condicions físiques i mentals. Està restringida la participació a persones que pateixin alguna malaltia o disminució de qualsevol tipus que pogués posar en risc la seva integritat física o la dels altres participants.

Tot participant a SEALIGHT ha de completar el recorregut amb els seus propis mitjans, és a dir, pedalant sobre la bicicleta, carregant-la o caminant al seu costat.

Qualsevol ajuda externa que serveixi per progressar en el recorregut especialment si es tracta de mitjans de tracció mecànica motoritzada pot conduir a l’expulsió de la prova.

És obligatori l’ús d’un casc homologat per a la pràctica del ciclisme al llarg de tot el recorregut de la marxa. El fet de no complir aquesta norma suposarà l’expulsió immediata de l’esdeveniment.

No està permès el canvi de la bicicleta durant la celebració de la marxa. Només per causes de força major el Director Esportiu podrà autoritzar un canvi de bicicleta utilitzada i registrada.

Cada participant ha de portar sempre els següents materials i accessoris: casc homologat per a BTT, aparell GPS amb piles de recanvi o suficient autonomia per acabar la prova, telèfon mòbil amb bateria carregada i saldo per poder efectuar trucades, manta tèrmica, acreditació de participant amb números de telèfon d’emergència, i mig litre de beguda (mínim). Aquest equipatge serà controlat a la sortida de cada etapa i es podrà revisar aleatòriament en els controls de pas.

Hi pot haver un altre material i equipament que l’organització determini com a obligatori, per a determinada etapa en funció de variables diverses, i que serà comunicat amb la suficient antelació.

Estant sempre subjecte al codi de circulació del lloc per on es circula, s’obliga al participant a conèixer i complir les seves normes, incloent aquelles que facin referència a l’equipament del ciclista i de la seva bicicleta (llums, material reflectant, etc.). S’ha de tenir en compte que SEALIGHT transcorre per tot tipus de senders, camins i carreteres de diferent catalogació de Catalunya i França.

Cada participant ha de portar un dispositiu GPS que funcioni correctament i que permeti visualitzar el track facilitat per l’organització mentre es circula amb la bicicleta per la muntanya.

És obligatori portar el dorsal de manera visible a la part davantera de la bicicleta en tot moment de l’esdeveniment.

L’esdeveniment es realitzarà en 2 etapes diferenciades en 2 dies.

La primera etapa tindrà sortida a la població de Cadaqués i finalitzarà a la població de Cotlliure. La segona etapa tindrà sortida a la població de Cotlliure i finalitzarà a la població de Cadaqués.

Com a novetat del 2017, hi ha l’opció de participar en dues etapes curtes que recorreran part del Sealight – Camí de Llum. La primera etapa de 30 km de Banyuls a Cotlliure i la segona de 40 km de Portbou a Cadaqués.

Les distàncies i desnivells marcats poden variar per canvis d’últim moment motivats per causes de força major, meteorològiques o per decisions de l’organització. El director esportiu farà un briefing el divendres al vespre amb informació sobre el recorregut. L’organització no assumirà responsabilitats derivades de la no assistència de participants al briefing.

El recorregut es seguirà a través d’un track facilitat per l’organització. Aquest track serà confidencial fins al dia de l’esdeveniment.

La prova transcorre per zones naturals de gran valor per la qual cosa és obligatori respectar l’entorn natural i tot el que integra. Circular per camins i senders fora del recorregut previst per l’organització, així com qualsevol conducta mediambientalment incorrecta o el no seguiment de les instruccions en matèria mediambiental de l’organització, podrà conduir a l’exclusió de la prova a criteri de l’organització. Les mesures mediambientals poden contemplar la necessitat de baixar momentàniament de la bicicleta i circular a peu.

La totalitat del recorregut està obert al trànsit viari, a la circulació de vianants i al pas d’animals. Per això, el participant ha de respectar les normes de la circulació i les indicacions del personal de l’organització i de les forces de l’ordre si les hagués, sent un mateix l’únic responsable de les imprudències i infraccions que cometi, exonerant totalment al promotor i l’organització de les despeses, danys i perjudicis que provoquin les seves accions.

L’incompliment del codi de circulació i de les indicacions de l’organització es considera una falta molt greu.

De forma general, l’organització no pot atendre ni fer-se responsable de cap participant que circuli fora del track establert.

Hi ha un horari d’entrada als calaixos de sortida per revisar l’equip obligatori de cada participant. El participant és responsable de conèixer l’hora de sortida per a cada etapa.

L’organització establirà controls de pas al llarg del recorregut de cada etapa. Generalment hi haurà un control de pas situat en el mateix lloc dels avituallaments. Hi pot haver controls de pas suplementaris d’ubicació desconeguda.

L’organització estableix una hora màxima de pas per l’últim control de pas conegut, considerada com a hora de tancament. Els participants que arribin fora d’aquesta hora màxima hauran de pujar al vehicle escombra posat a disposició per l’organització per dirigir-se al punt d’arribada d’aquesta etapa.

L’organització estableix un temps límit d’arribada a meta de cada etapa a partir del qual procedirà a desmuntar l’estructura d’arribada.

El dispositiu de tancament de la prova (bicis escombra) segueix als últims participants pel mateix recorregut. Si es dóna el cas que tots els participants i els bicis escombra arriben a l’últim control de pas i temps límit abans de l’hora màxima, es desmuntarà el control de pas i l’avituallament.

Quan un contratemps (avaria, lesió, ferida, esgotament, etc.) impedeixi continuar o retardi excessivament l’equip de tancament (bicis escombra), el participant serà recollit pel vehicle de tancament i portat a meta. El dia següent podrà continuar la prova.

Els participants que abandonin durant el transcurs de l’etapa han de comunicar-ho a l’organització el més aviat possible. En cas de no fer-ho s’activarà un dispositiu de recerca i rescat i llurs costos aniran a càrrec del participant.

Els participants que abandonin la prova definitivament han de comunicar a l’Oficina d’Organització (RaceOffice).

L’organització podrà obligar a abandonar a qualsevol participant que no es trobi en les condicions físiques adequades o a aquells participants que no respectin i compleixin tots els punts presents en aquest reglament,l’organització no queda obligada a facilitar cap servei, transport o reemborsament.

Per qüestions de logística i de responsabilitat l’organització no pot fer-se càrrec del trasllat de participants de punt d’etapa en punt d’etapa. Només en cas de situacions puntuals d’abandonaments momentanis o definitius en mig de l’etapa.

Es penalitzarà aquells participants que:

 • No respectin els codis de circulació.
 • No respectin les consignes de seguretat indicades per força de l’ordre públic i per la organització.
 • No passin pels controls de sortida i pels situats durant el recorregut.
 • Embrutin o degradin l’itinerari, llençant brossa i/o maltractant el medi ambient.
 • Comportaments que impedeixin el normal desenvolupament de l’esdeveniment i que vagin en contra del present reglament.

Cada participant té l’oportunitat de formular una objecció en cas d’un incompliment percebut de les normes per altres participants o per a introduir una advertència contra les decisions de l’organitzador i/o del director esportiu fins a una hora després del límit de temps d’arribada. Aquestes objeccions s’han de fer en persona a l’Oficina d’Organització (Race Office) i requereixen el nomenament d’un o diversos testimonis. Un jurat de tres membres (Director Esportiu, Director de la Prova i un altre membre a discreció de l’organitzador) celebrarà consultes sobre la qüestió de l’apel·lació i prendrà una decisió ens les següents 24 hores. La quota d’apel·lació és de 50 Euros. No es reemborsarà aquest import si l’apel·lació es desestima.

L’organització no es responsabilitza de les circumstàncies que poden ser causades pels participants o sofertes per ells mateixos durant el transcurs de l’esdeveniment i en la mateixa prova, sent els participants els únics responsables.

El participant és l’únic responsable del seu propi comportament i conducta, assumint els riscos, fins i tot davant de tercers, que puguin comportar el fet de participar en aquest esdeveniment, tant a nivell d’esforç físic, psíquic, com caigudes o altre tipus de lesions, per la qual cosa allibera expressament a l’organització i qualsevol patrocinador o col·laborador, davant de tot tipus d’accident, incident, lesió o eventualitat que pogués sorgir derivada de la participació en la marxa.

En cas d’accident, els participants i els seus acompanyants es comprometen de manera individual amb la seva responsabilitat des de tots els punts de vista: econòmic, civil i penal.

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza als organitzadors de la prova a la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa, i que autoritza a utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la mateixa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, Internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació alguna , ja sigui econòmica o d’altre tipus.

L’organització es reserva el dret de modificar el present reglament, recorregut, avituallaments, quilometratge i la data de la prova si ho considera necessari i/o per motius de força major.

A més, i en el cas que no s’arribi al mínim necessari de participació, l’organització podrà anul·lar la celebració de l’esdeveniment. Si aquesta circumstància es donés es retornarà l’import íntegre de la inscripció. L’organització podria proposar una alternativa en forma d’un nou format d’esdeveniment als participants ja inscrits.

En el moment de l’acreditació anterior a la sortida de la prova, cada participant signarà una declaració jurada d’acceptació del reglament particular i bases d’inscripció de SEALIGHT, fet que significarà la plena acceptació de tots els seus punts incloent eventuals annexos publicats fins aquesta data.

foto1
foto2
foto3
foto7
foto4
foto6
foto5

Bases d’inscripció de SEALIGHT

SEALIGHT està oberta a practicants de ciclisme de muntanya amb un nivell de resistència i tècnica mitjana/alta. Els participants han de ser majors de 18 anys d’edat des del primer dia de la prova. La participació a SEALIGHT és individual, essent sempre recomanable rodar acompanyat.

Tot participant ha d’acceptar les normes generals i les instruccions compreses en el Reglament Particular de SEALIGHT, disponible al web oficial i seguir les orientacions i ordres donades pel personal de l’organització.

Totes les indicacions, instruccions o altres normes que conté la convocatòria i elements d’informació oficials de SEALIGHT constitueixen una obligació contractual per al participant.

Tot participant ha de formalitzar la inscripció via Internet des de la pàgina web oficial. La inscripció serà efectiva un cop s’hagin acceptat les bases d’inscripció i del reglament, i quan l’organització hagi rebut els drets d’inscripció.

A partir de l’1 de setembre, l’organització estableix una taxa de 10 Euros com a despeses de gestió per cada canvi en la inscripció d’un participant.

L’organització de SEALIGHT permet la cancel·lació de la inscripció dins dels següents períodes, amb les seves respectives condicions econòmiques:

 • Abans del 31 d’agost: retorn del 75% dels drets d’inscripció *.
 • Entre 1 de setembre i 4 d’octubre retorn del 50% dels drets d’inscripció *.
 • A partir del 5 d’octubre no es retornen els drets d’inscripció *.

*Important: En cas d’haver contractat i pagat serveis opcionals propis de l’organització, aquests es consideraran a tots els efectes i per aquest assumpte com “drets d’inscripció” i es regeixen pels mateixos períodes exposats en la política de cancel·lació.

No hi ha excepcions per raons mèdiques de lesions o malalties. En aquests casos pot ser possible passar la inscripció a l’any següent, sent aquesta decisió a discreció de l’organització i amb unes condicions especials.

L’organització pot cancel·lar la condició contractual d’inscripció d’un participant a SEALIGHT després de l’inici de l’esdeveniment si es donen els casos:

 1. Infracció de les normes i/o el reglament particular de l’esdeveniment.
 2. Omissió per part del participant d’observar instruccions de la direcció de l’esdeveniment o de personal de l’organització.
 3. Si el participant altera substancialment el compliment de les bases d’inscripció o el seu comportament no és conforme amb aquestes bases i el reglament particular.

En tots aquests casos, el participant té dret només a la devolució de l’import corresponent a l’estimació dels serveis no gaudits o consumits en el moment de produir-se l’extinció.

En el cas que no s’assoleixi el mínim necessari d’inscrits l’organització es reserva el dret d’anul·lar l’esdeveniment. Si aquesta circumstància es donés, es retornarà l’import íntegre de la inscripció. L’organització podria proposar una alternativa en forma d’un altre format d’esdeveniment als participants ja inscrits.

Si l’esdeveniment es cancel·la per circumstàncies de força major no atribuïbles a l’organització (risc d’incendi, condicions extremes meteorològiques, etc.), el participant no tindrà dret a cap devolució de la quota d’inscripció o a la compensació d’altres pèrdues com a despeses de viatge o allotjament. En aquest cas, l’organització no està obligada a proposar l’esdeveniment en unes altres dates.

Si el participant es retira de l’esdeveniment a causa d’una malaltia o qualsevol altre motiu no atribuïble a l’organitzador, o no utilitza els serveis a què dóna dret la inscripció, aquest no tindrà dret a cap devolució proporcional respecte als continguts del Pack Participant adquirit amb els drets d’inscripció o altres Serveis opcionals també adquirits o contractats.

CLUB CICLISTA TRANSPYR i la societat ANAYET LATITUD NORD SL ostenten tots els drets de SEALIGHT. Aquest fet afecta a tot el que es refereixi a aspectes organitzatius, comercials i d’imatge en els quals té exclusivitat i preferència en el marc i entorn de l’esdeveniment, abans, durant i després d’aquest. Tenen per tant potestat i autoritat per decidir sobre aquestes matèries podent limitar la capacitat d’acció dels participants, així com d’organitzacions, professionals o empreses alienes a l’organització, si considera que va en contra de seus interessos.

Tot participant pel sol fet de formalitzar la seva inscripció a SEALIGHT dóna el seu consentiment a l’organització perquè utilitzi lliurement materials audiovisuals (fotografies i imatges) gravats durant l’esdeveniment en els quals es pugui reconèixer la seva persona, accedint per tant a la seva publicació i divulgació tant per part de l’organització com per part de mitjans externs a aquesta.

L’organització no es fa responsable del seguiment dels itineraris de SEALIGHT, més enllà del context mateix de la celebració de l’esdeveniment.

Les reclamacions compensatòries dutes a terme contra l’organitzador, indistintament quin sigui el motiu, estan excloses. Això no s’aplicarà si l’organitzador, els seus representants legals o els seus assistents han actuat amb intenció o amb vulgar negligència en l’execució de les seves responsabilitats o si l’organitzador és degudament considerat responsable a causa de danys justificables resultants de lesions contra la vida, cos o salut d’una persona o la infracció d’obligacions contractuals essencials.

Un cop realitzada i confirmada la inscripció, el participant certifica que ha llegit, coneix i entén les normes i el reglament particular de l’esdeveniment i ho respecta. Fa constar expressament amb la seva inscripció que participa en aquest esdeveniment sota el seu propi risc i que esta assegurat/ada en cas d’accident o de responsabilitat civil.

De la mateixa manera, manifesta que en iniciar l’esdeveniment no presenta cap problema de salut ni té un historial incompatible i en cas de patir-los, certifica que prendrà les mesures necessàries.

Està d’acord amb que l’organització pugui utilitzar les seves dades personals incloent l’adreça de correu electrònic facilitada amb efectes organitzatius de SEALIGHT i per enviar més informació relativa a l’esdeveniment, incloent la de col·laboradors i patrocinadors.

Qualsevol reclamació del participant a l’organitzador, sense considerar el terreny i procediments jurídics, està subjecta a l’estatut de limitació d’un any després de la fi de la celebració de l’esdeveniment. La relació legal i contractual entre el participant i CLUB CICLISTA TRANSPYR ANAYET LATITUD NORD SL, estarà íntegrament subjecta a la llei espanyola. El lloc de jurisdicció és Girona (Catalunya).